Mogelijke bondscontributie verhoging door problemen bij de KNGU

Bij de KNGU zijn al enige tijd problemen omtrent de financiën.  Dit heeft ertoe geleid dat er dringende maatregelen genomen moeten worden. Hieronder kunt u het verslag lezen van de laatste bondsraadvergadering.

Beste mensen,

Op woensdag 9 december heeft de bondsraadvergadering plaatsgevonden. Wij hebben u eerder geïnformeerd per e-mail over het resultaat van de vergadering van 10 oktober en ook op de stukken van 9 december heeft u massaal gereageerd naar bondsraadleden en/of de KNGU. We praten dan over waarschijnlijk meer dan 200 reacties welke ontvangen zijn.

Hierbij willen wij u, naast de berichtgeving van het bondsbestuur, graag een gezamenlijke terugkoppeling geven vanuit de bondsraadleden.

Er heeft een lange en intensieve vergadering plaatsgevonden. Dat was te verwachten want er lag een ernstige problematiek voorzien van een ingrijpend besluit voor. Daarbij was er ook vooraf sprake van een bijzondere lading die meegeven is in de vele ontvangen reacties waarbij het vertrouwen in het bondsbestuur en deels ook in de bondsraad aan de orde is gesteld.

Het beeld ontstond al vrij snel dat veel bondsraadleden niet konden instemmen met het gedane voorstel (verhoging van 4,50 structureel, 2,00 tijdelijk en 4,50 eenmalig). Meerdere bondsraadleden hebben uitgesproken dat met het aannemen van het gedane voorstel er een zeer omvangrijke afsplitsing zou gaan plaatsvinden (100.000 leden of meer) met uiteindelijk een faillissement van de KNGU als gevolg. Ook is opgemerkt dat, op basis van de vele contacten met de achterban en de inhoud van de e-mails vanuit de vereningsbesturen, “de geest uit de fles is”. Hiermee is een bijzondere situatie ontstaan die meegewogen moet worden.

Vervolgens is een amendement ingediend door de drie bondsraadleden vanuit Zuid-Holland dat kort (financieel) samengevat neerkwam op een indexverhoging van 2,5% voor 2016 en een verschuiving in de kwartaalfacturatie in 2016 (4x 2 maanden eerder) om het liquiditeitsprobleem op te lossen. De rest zou gevonden moeten worden in verdere bezuinigingen. Ook hierbij ontstond al vrij snel bij veel bondsraadleden het beeld dat zij daarmee niet konden instemmen doordat bij hen de overtuiging bestond dat de noodzakelijke omvang van de verdere bezuinigingen niet haalbaar zou zijn wat dus ook tot een faillissement van de KNGU zou leiden. De interim directeur vulde daarop aan dat er voor 2016 heel veel lopende verplichtingen zijn die je niet teniet kan doen zonder daarvoor eerst kosten te maken .

Hiermee ontstond dus een moeilijke impasse.

De gevoerde inhoudelijke discussie gaf wel duidelijkheid over de “eenmalige bijdrage van 4,50 euro” in het voorstel. Het betreft hier niet een extra bijdrage van de leden/verenigingen. Gebleken is dat er in 2015 door de invoering van de kwartaalfacturatie niet 4x maar 3x facturatie plaatsvindt ten gevolge van “achteraf betalen”. In 2016 zou gewoon 4x gefactureerd worden. De bedoeling van het voorstel is om het niet-geinde kwartaal van 2015 alsnog begin 2016 te innen. Hiermee worden van de 8 kwartalen 2015-2016 er dus 3 in 2015 en 5 in 2015 geïnd. Dat plaats dit onderdeel van het gedane voorstel wel in een ander perspectief.

Tevens gaf de manager Topsport meer inzicht in het topsportbudget met betrekking tot de salariskosten, de grootste component van de uitgaven. Deze is voor ruim 75% opgebouwd uit een flexibele schil welke contracten eind 2016 aflopen (gekoppeld aan de Olympische Cyclus 2013-2016), na 2016 zijn er dus veel minder lopende verplichtingen. Mocht de reeds aangekondigde heroverweging van de ambities 2017-2020 in 2016 dus leiden tot een lagere ambitie dan kan daar in financiële zin ook evenredig gevolg aan gegeven worden.

In de pauze van de vergadering heeft het bondsbestuur alles gehoord hebbende zich hierop intern beraad. Met de heropening van de vergadering heeft het bondsbestuur een aangepast voorstel voorgelegd ter besluitvorming met als financiële componenten:

–       Een structurele contributieverhoging van 4,50 euro;

–       Het alsnog factureren van het “ontbrekende” kwartaal in 2015.

De tijdelijke verhoging van 2 euro is vooralsnog ingetrokken waarbij de interim directeur heeft aangegeven een uiterste inspanning te willen doen om deze te willen voorkomen.

Hierop is de vergadering geschorst voor een intern beraad van de bondsraadleden.

U zult kunnen begrijpen dat het intern beraad bijzonder lastig is geweest. Bij de meeste bondsraadleden leefde ook het gevoel dat dit aanpaste voorstel weliswaar een verbetering was maar geen garantie gaf dat er niet alsnog een behoorlijke uitstroom/afscheiding  van leden zou gaan plaatsvinden. Daartegen lagen er ook niet andere alternatieven op tafel die redelijkerwijs qua tijd nog uitgewerkt en uitgevoerd konden worden.  De impasse bleek dus ook met dit nieuwe (verbeterde) voorstel niet verdwenen terwijl iedereen tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voelde om wel tot een besluit te komen. Daarnaast is ook gesproken over de bestuurlijke situatie. Op welke wijze kijken we met het nemen van een besluit naar het vervolg? Het nu wegstemmen van het voltallige bestuur achtten de meeste leden niet noodzakelijk en/of schadelijk voor de continuïteit waarbij juist nu een aantal stappen genomen moeten worden. Een bestuurlijke crisis veroorzaakt daarvoor in formele zin al de nodige ongewenste beperkingen.

Na hervatting van de vergadering heeft de bondsraad ingestemd met het voorstel:

10x voor, 7x tegen.

Een meerderheid heeft dus meer vertrouwen in het door het bestuur gedane voorstel dan in het ingediende amendement.

Voorafgaand aan de hoofdelijke stemming is door een bondsraadslid namens alle bondsraadleden een indringende oproep gedaan aan het bestuur om uiterlijk per 1 maart 2016 te komen tot vernieuwing binnen het bestuur. De bondsraadsleden achten nieuw leiderschap en elan noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan het besluit en het inzetten van een nieuwe koers. Per 10 oktober jl. is al een nieuw bestuurslid benoemd en 1-2 nieuwe bestuursleden, waaronder in ieder geval een nieuwe voorzitter, zouden samen met de overige bestuursleden invulling kunnen geven aan die vernieuwing.

Wij realiseren ons dat hiermee een besluit is aangenomen dat nog steeds pijn zal doen. Die pijn zal overal voelbaar zijn, bij de leden, vrijwilligers, verenigingsbestuurders, kader en beroepskrachten.

Wij hechten er waarde aan u op deze wijze geïnformeerd te hebben aanvullend op de informatie vanuit het bestuur. We hopen dat deze informatie u zal helpen bij een nieuwe beeld- en oordeelsvorming.

Met vriendelijke groeten,

De KNGU Bondsraadleden

Terug naar overzicht