Omgangsvormen

Bij Gymvereniging Wierden kan iedere sporter en trainer in een gezonde en veilige omgeving sporten en trainen.

Gedrag of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, kunnen wij dan ook niet tolereren. Ongewenst gedrag heeft gevolgen voor alle betrokkenen, de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de turnsport in het algemeen.

Om zorg te dragen voor een gezonde sportomgeving en sportsfeer, met een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en om ongewenst gedrag te voorkomen, zijn een aantal omgangsvormen en regels geformuleerd.

Bij Gymvereniging Wierden hebben wij als uitgangspunt de regel:

DE SPORTER CENTRAAL, DOOR DE TRAIN(ST)ER GESTUURD, ONDERSTEUND DOOR OUDERS EN BESTUUR

Samen moeten wij ervoor zorgen dat onze sporters in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten. Daar horen regels bij. Voor de sporters, voor de trainers, en voor iedereen die de sporter ondersteunt.

Gedragsregels voor iedereen

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals die is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik doe niet mee aan (digitaal) pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 • Ik praat respectvol over en met anderen.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden, spreek iemand aan als die zich niet aan de regels houdt en meldt dit indien nodig aan het bestuur.

Extra gedragsregels voor train(st)ers

 • Ik toon voorbeeldgedrag in kleding, hygiëne, taalgebruik, discipline en de algemene gedragsregels.
 • In de zaal ben ik verantwoordelijk voor het welzijn en welbevinden van de sporters en ik onderneem actie als de veiligheid in het geding komt.
 • Ik overleg twee keer per jaar met de ouders van jonge sporters of met de sporters zelf als zij meerderjarig zijn, over de sportieve ontwikkeling van hun kind.
 • Als er zorgen of vragen ontstaan over de sportieve ontwikkeling, de schoolontwikkeling of de thuissituatie ga ik met ouders daarover in gesprek, zonder de ouderrol over te nemen.

Extra gedragsregels voor ouders

 • Ik laat mij niet negatief uit over de training of de wedstrijdprestaties van mijn kind en of anderen.
 • Bij vragen over de training of wedstrijd(prestaties) van mijn kind, bespreek ik deze met de trainer. Dit doe ik niet direct na de training of wedstrijd, en vraag ik hiervoor een gesprek aan met de trainer.
 • Ik blijf als ouder verantwoordelijk voor de opvoeding en het toekomstperspectief (scholing) van mijn kind. Als ik denk dat het nodig is vraag ik een gesprek aan met de trainer.
 • Tijdens een training of wedstrijd vraag ik niet de aandacht van mijn kind en of trainer, om onveilige situaties te voorkomen.

Melden

Mocht u een melding willen maken van een van de bovenstaande misdragingen dan kan dat op de volgende manieren:

 • Spreek de train(st)er / begeleid(st)er van de betreffende les / wedstrijd aan en geef duidelijk aan wat er is gebeurd en wie erbij betrokken zijn of;
 • stuur een email naar het bestuur van GV Wierden, met daarin wat er is gebeurd, welke dag, welke tijd en wie er bij betrokken zijn.
 • Na deze melding zal het bestuur van GV Wierden contact met u opnemen.

Afspraken

Gymvereniging Wierden is een sportieve en veilige vereniging waar leden samen met elkaar sporten. Dit doen de leden met respect voor elkaar in openheid en vertrouwen. Door dit open klimaat kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

In dit klimaat is daarom geen ruimte voor gedragingen die medeleden of GV Wierden trainers of bestuursleden uitsluiten, manipuleren, intimideren of mishandelen. Ook bedreigen, pesten, liegen en roddelen zijn voor GV Wierden ongewenste gedragingen. Dit alles binnen en buiten de gymzaal.

Samen zijn we GV Wierden, samen zorgen we ervoor dat sporten leuk is en blijft.

Mocht er sprake zijn van ongewenste gedragingen dan zal GV Wierden optreden tegen de betreffende leden door, indien het een jeugdlid betreft:

OvertredingSanctie
1eeen eerste waarschuwing te geven
2ede ouders op te roepen om het ongewenste gedrag te bespreken
3eschorsing voor 3 lessen
4ebeëindiging lidmaatschap

N.B. Mocht het overtredende lid meerderjarig zijn, dan vervalt de 2e stap. Afhankelijk van de ernst van de ongewenste gedraging, kan bij een 1e,, 2e of 3e overtreding een zwaardere sanctie worden gekozen.